Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Dotacja dla branży przetwórstwa spożywczo-rolnego w ramach KPO

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

  • Kwota: Do 15 000 000 zł
  • Refundacja: 50%
  • Termin: 17.10.2022 – 18.11.2022

Wsparcie jest udzielane osobie prowadzącej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 15 000 000 zł, zaś minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 zł.

Przedsiębiorca ma możliwość skorzystać z zaliczki do 50% wartości inwestycji

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 702/2014”, jeżeli:

1) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia (tabela poniżej);

2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);

3) jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

Powyższe warunki powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Kwoty wsparcia
3 000 000 zł
– w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Przeznaczenie środków

1) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

2) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;

3) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Szczegółowy zakres wsparcia został określony w rozporządzeniu wykonawczym.

    Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.
     

    var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');