Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Nabór zakończony 


Bon na cyfryzację to bezzwrotna dotacja
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, której celem jest wsparcie firm stawiających na rozwój w kierunku cyfryzacji.

Jaki budżet przewiduje projekt? 

 • Budżet programu: 110 000 000 zł
 • Maksymalna wartość wydatków: 300 000 PLN
 • Maksymalne dofinansowanie: 85%

Jakie są koszty kwalifikowane w ramach bonu na cyfryzację?

 • Zakup oprogramowania w tym zakup licencji
 • Usługi programistyczne

Dodatkowo z bonu można pokryć koszty towarzyszące wdrożeniu rozwiązania cyfrowego m.in;

 • Środki trwałe w tym maszyny i urządzenia
 • Sprzęt IT, w tym sprzęt komputerowy
 • Usługi doradcze
 • Usługi szkoleniowe

Cel projektu 
Celem dotacji jest zapewnienia wsparcia finansowego na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie będzie wspierało projekty polegające na wdrożeniu rozwiązań cyfryzacyjnych.

Rozliczenie
Rozliczenie projektu nastąpi w bardzo korzystnej dla przedsiębiorców formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników.

Projekt musi spełniać wymogi działania w zakresie:

 • minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach działania: 60 000 zł,
 • minimalnej wartości dofinansowania: 51 000 zł,
 • maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach działania: 300 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych, w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł

1. KWALIFIKOWALNOŚĆ WNIOSKODAWCY W RAMACH DZIAŁANIA

Za to kryterium można zdobyć 0 lub 1 punkt. Jeśli wnioskodawca uzyska 0 punktów oznacza to,   że nie kwalifikuje się w ogóle do uzyskania dofinansowania w ramach działania „Bony na cyfryzację”.

Warunki:

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (CEiDG lub KRS).

2. PROJEKT JEST ZGODNY Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 pkt. Wymagane jest zdobycie 1 pkt by zakwalifikować się do konkursu.

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE.

Przez zasady horyzontalne rozumie się:

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt:

WAŻNA UWAGA! Dopuszczalne jest jednokrotne poprawienie lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia tego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu.

3. PROJEKT JEST ZGODNY Z ZAKRESEM I CELEM DZIAŁANIA, A CEL PROJEKTU JEST UZASADNIONY I RACJONALNY.

Za to kryterium można zdobyć 0 lub 1 pkt. Uzyskanie 1 punktu oznacza, że projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny oraz będzie realizowany na terytorium RP.

Cel działania:

Sprzyjanie tworzeni warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych.

Badane jest, czy:

Instrument ten powinien, dzięki wprowadzenia i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych powodować zmianę:

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu wnioskodawca powinien wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie grupy docelowej i będzie konkurencyjny względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku.

Realizacja projektu musi znaleźć uzasadnienie z punktu widzenia działalności i rozwoju Wnioskodawcy np. mieć związek z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca powinien wykazać wpływ projektu na zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego pracowników, klientów czy dostawców.

Projekt musi być także uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy czy prowadzić do wyższej efektywności.

Badaniu podlega także:

DOFINANSOWANIE

Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań

Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

Ponadto weryfikacji podlega, to czy miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku  o dofinansowanie projektu i adres prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4.  WYDATKI KWALIFIKOWANE SĄ UZASADNIONE I RACJONALNE ORAZ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI LIMITAMI

Za to kryterium także można zdobyć 0 lub 1 pkt. Zdobycie 1 pkt oznacza, że wydatki są kwalifikowane, uzasadnione, racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami, a ewentualna korekta jest zgoda z zasadami określonymi w regulaminie konkursu.

WAŻNA UWAGA! Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku

o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie konkursu.

WYDATKI muszą być:

Wnioskodawca ma obowiązek wykazania w dokumentacji aplikacyjnej konieczności poniesienia każdego wydatku i jego związku z planowanym przedsięwzięciem.

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.
  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');