Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Dofinansowanie na zakup i wyposażenie silosów

Dofinansowanie na zakup i wyposażenie silosów

Program ARiMR na wsparcie projektów mających na celu zwiększenie odporności gospodarstw rolnych na kryzysy po przez poprawę infrastruktury magazynowej. Projekt realizowany w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.

Harmonogram programu:

 • 5 czerwca 2023 r. – rozpoczęcie naboru
 • 5 lipca 2023 r. – zakończenie naboru

Wsparcie na budowę i wyposażenie silosów udzielane jest w formie refundacji:
 • W przypadku młodego rolnika jest to do 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 60 000 zł.
 • Dla pozostałych wnioskodawców wysokość refundacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 50 000 zł.

Łączna suma środków przeznaczonych na przyznanie pomocy na operacje w ramach naboru: 320 mln PLN.

Warunki jakie należy spełnić aby ubiegać się o dotację:

Dopłata jest przyznawana na wniosek rolnika będącego osobą fizyczną, spełniającą następujące warunki:

 1. jest osobą pełnoletnią;
 2. przyznano mu płatności bezpośrednie na rok 2022 r. w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775 i 2727);
 3. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej, na której będzie zamontowany silos objęty wsparciem;
 4. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), zwany dalej „numerem EP”.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcia udziela się na zakup i instalację infrastruktury magazynowej w celu zwiększenia odporności regionu na sytuacje kryzysowe. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 1. zakup nowego silosa;
 2. zakup nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa, w tym:
  1. wentylatorów lub odpylających wentylatorów ssących z adapterem,
  2. czujników, sond i czytników pomiaru poziomu zasypu silosa, temperatury lub wilgotności,
  3. przenośników kubełkowych i wieży do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośników ślimakowych (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośników zgarniakowych (redlerów), przenośników pneumatycznych (dmuchawy),
  4. podpór przenośników, o których mowa w lit. c,
  5. podajników łopatkowych lub łańcuchowych,
  6. rękawów rozładowczych,
  7. koszy przejęciowych,
  8. nagrzewnic elektrycznych,
  9. kanałów napowietrzających,
  10. rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór,
  11. drabin (wejściowych, wewnętrznych, dachowych),
  12. zasuwy wysypowej,
  13. workowników,
  14. oprogramowania,
  15. innych urządzeń lub wyposażenia, o ile wnioskodawca wykaże, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosa i są jego integralną częścią;
 3. montaż i transport silosa wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów zakupu silosa, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia.

Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o wsparcie?

Osoba zainteresowana dofinansowaniem na budowę i wyposażenie silosów powinna dołączyć do wniosku:

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. działką ewidencyjną, na której będzie znajdował się silos objęty wsparciem;
 2. co najmniej 1 ofertę lub inny dokument potwierdzający rozeznanie rynku w odniesieniu do każdego planowanego kosztu, którego wysokość przekracza 20 000 złotych netto;
 3. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie przez wnioskodawcę umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego – jeśli wnioskodawca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej;
 4. oświadczenie o zgodności wsparcia w ramach przedsięwzięcia z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2022/2472 z 14 grudnia 2022 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1).

Jesteś zainteresowany dotacją?
✔ Bezpłatnie sprawdzimy czy kwalifikujesz się do projektu
✔ Przygotujemy wniosek wraz z załącznikami
✔ Rozliczymy otrzymane wsparcie
Chcesz wiedzieć więcej? Bezpłatnie skonsultuj się z naszym specjalistą.

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.
  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');