Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Kredyt technologiczny

Wsparcie dotyczące stymulowania konkurencyjności MŚP przez wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Wsparcie publiczne stanowi premia technologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru),
 • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
 • posiadają zdolność kredytową.

Harmonogram programu:

 • 9 marca 2023 r. – ogłoszenie konkursu
 • 23 marca 2023 r. – rozpoczęcie składania wniosków
 • 31 maja 2023 r. – zakończenie składania wniosków

Planowana łączna kwota na dofinansowania to 578 mln złotych.

Na co mogę otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest rozpoczęcie produkcji towarów / świadczenia usług, które są nowe lub znacząco ulepszone na podstawie:

 • zakupu i wdrożenia nowej technologii lub
 • wdrożenia własnej nowej technologii.

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki takie jak np.:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
 • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Warto wiedzieć! Należy odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej.

Wydatki kwalifikowane

 1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10 proc. łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych),
 2. Nabycie albo wytworzenie środków trwałych (innych niż określone w pkt 1),
 3. Nabycie robót i materiałów budowlanych (nie więcej niż 50 proc. wszystkich  kosztów kwalifikowalnych),
 4. Nabycie oraz ochrona wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:
  • będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia wykonywania projektu,
 5. Raty spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo raty spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że w przypadku leasingu:
  • nieruchomości – umowa leasingu została zawarta na okres co najmniej 3 lat od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej,
  • środków trwałych innych niż nieruchomości – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć progów określonych w Mapie pomocy regionalnej.;
 6. Wydatki na studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych. Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50 proc. wartości tych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt,
 7. Koszty związane z uzyskiwaniem patentów (w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy). Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50 proc. wartości tych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w tej kategorii wynosi 500 000 zł.

Szczegółowy zakres wydatków opisany jest w Instrukcji wypełniania wniosku.

Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.

Mapa pomocy regionalnej 2022 – 2027

Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o:

 • 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw
 • 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji mikro- i małych przedsiębiorstw.

Zwiększenie nie dotyczy części obszaru województwa mazowieckiego, która nie jest objęta pomocą (obszar na mapie z intensywnością 0 proc.).

(kliknij aby powiększyć)

Mapa obowiązuje do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.


Jesteś zainteresowany dotacją?
✔ Bezpłatnie sprawdzimy czy kwalifikujesz się do projektu
✔ Przygotujemy wniosek wraz z załącznikami
✔ Rozliczymy otrzymane wsparcie
Chcesz wiedzieć więcej? Bezpłatnie skonsultuj się z naszym specjalistą.

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.
  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');