Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D)

Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D)

Program Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poddziałanie 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych skierowany do rolników zainteresowanych realizacją operacji zapewniających poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

W tym zakresie mogą być realizowane inwestycje związane z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych, urządzeń do produkcji rolnej, a także inwestycje związane z modernizacją, przebudową, remontem budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, które zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu programu.

Harmonogram programu:

 • 5 czerwca 2023 r. – rozpoczęcie naboru
 • 5 lipca 2023 r. – zakończenie naboru

Jakie wsparcie można otrzymać?

Można otrzymać wsparcie w wysokości:

 • 60 % kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
 • 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wysokość wparcia przeznaczona dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych w okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi:

 • 600 tys. zł w przypadku inwestycji związanych bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie bądź budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
 • 250 tys. zł. w pozostałych przypadkach (zakup maszyn rolniczych oraz inwestycje niezwiązane z produkcją zwierzęcą).
Na co można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie w ramach Modernizacji gospodarstw „obszar D” może być przeznaczone na inwestycje w następujące koszty:

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Ze wsparcia może skorzystać rolnik, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli:

  1. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
   1. gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509), obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
   2. nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.

(– położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”;)

  1. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
  2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.
Jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o wsparcie?
Czy są jakieś wykluczenia z programu?

Wsparcia nie będzie można przeznaczyć na następujące koszty:


Jesteś zainteresowany dotacją?
✔ Bezpłatnie sprawdzimy czy kwalifikujesz się do projektu
✔ Przygotujemy wniosek wraz z załącznikami
✔ Rozliczymy otrzymane wsparcie
Chcesz wiedzieć więcej? Bezpłatnie skonsultuj się z naszym specjalistą.

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.

   

  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');