Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Ścieżka SMART

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

 • Ogłoszenie 7.02.2023 r.
 • Start 21.02.2023  – zakończenie 12.04.2023
Postępowanie w powyższym zakresie obejmuje m.in.:
 • gwarancję poprawności formalnej dokumentacji,
 • realizację usług przez doświadczony kompetentny zespół projektowy, gwarantujący optymalną jakość,
 • bieżące informowanie podmiotu w formie pisemnej o postępie prac oraz sygnalizowanie wszelkich zmian prawnych i proceduralnych, mogących skutkować zmianą poziomu ryzyka w realizacji projektu,
Oferta

Część 1 –Przeprowadzimy bezpłatny audyt.
Część 2 –Wskażemy konkursy które dają największą szansę na otrzymanie.
Część 3 –Pomożemy wprowadzić niezbędne badania naukowe i zgłoszenia patentowe.
Część 4 –Skutecznie przeprowadzimy Cię przez proces aplikacyjny.
Część 5 –Przygotujemy Cię do panelu ekspertów, czyli prezentacji wniosku przed komisją oceniającą.
Część 6 –Nadzorujemy proces podpisania umowy o dofinansowanie

Co wyróżnia Ścieżkę SMART

 • Brak podziału na działania – jeden projekt, różne moduły
 • Zakres projektu określa Wnioskodawca w zależności od potrzeb firmy
 • Możliwość realizacji projektów przez konsorcjum
 • Możliwe jest wsparcie projektów linearnych i nielinearnych
 • Wsparcie w formie dotacji oraz częściowo zwrotnej dotacji warunkowej

Standard świadczonych przez Galaxystat usług doradczych obejmuje rzetelne podejście do merytorycznej poprawności pracy, bieżących kontaktów z instytucjami zaangażowanymi w proces udzielania pomocy publicznej, a także zabezpieczenia, sposobu przechowywania, archiwizacji i sposobu likwidacji otrzymywanych w ramach świadczenia usług dokumentów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

 

Moduł B+R – Moduł Obligatoryjny

Finasowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego: badania przemysłowe, prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go (również z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych).

Dopuszczalna jest wielokrotna realizacja niektórych etapów badań i prac rozwojowych, jeśli będzie to niezbędne dla uzyskania efektów możliwych do komercjalizacji.

Efektem modułu B+R powinno być opracowanie, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, innowacyjnego na poziomie kraju rozwiązania (produktu, procesu).

Wdrożenie innowacji – Moduł Obligatoryjny

Finansowanie wdrożenia wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań (produktów lub procesów), spójnych z obszarami KIS, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami.

Prace B+R mogą być dofinansowane w module B+R albo zrealizowane lub kupione wcześniej. Muszą być kluczowe dla wdrożenia innowacyjnego produktu lub procesu.

Finansowanie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Infrastruktura B+R – Moduł Fakultatywny

Celem jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP.

Można uzyskać dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej opracowanej przez wnioskodawcę.

Agenda badawcza – plan realizacji prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych) na potrzeby wnioskodawcy, mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym (w zakresie produkcji wyrobów lub usług), spójnych z obszarami KIS.

Prace B+R zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R” lub zrealizowane w całości z innych środków.

Regionalna pomoc inwestycyjna.

Cyfryzacja – Moduł Fakultatywny

Finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Wdrażane rozwiązania – innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Wykluczone są wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis.

Zazielenienie przedsiębiorstw – Moduł Fakultatywny

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych – zmiana myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów.

Moduł obejmuje wsparcie m.in.:

 • ekoprojektowania,
 • weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification, ETV),
 • przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-Cycle Assessment, LCA) lub oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint, PEF),
 • wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw.
 • Wdrażane rozwiązania – innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Regionalna pomoc inwestycyjna, pomoc de minimis oraz 7 różnych rodzajów pomocy „środowiskowej”.

Internacjonalizacja – Moduł Fakultatywny

Umiędzynarodowienie produktów, rozumiane jako promocja zagraniczna produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, zmierzającego m.in. do wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw lub łańcuchach wartości (udział w targach zagranicznych czy gospodarczych misjach wyjazdowych lub przyjazdowych o randze międzynarodowej związanych tematycznie z promowanym produktem, usługi doradcze związanych z internacjonalizacją produktu).

Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku ich naruszenia.

Limit dla modułu – do 20 % kosztów kwalifikowalnych modułu B+R.

Pomoc de minimis.

Kompetencje – Moduł Fakultatywny

Doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, lub kwalifikacji i kompetencji rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, rozumianych jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji, przez uprawniony do tego podmiot, w szczególności z zakresu:

 • prac B+R,
 • inteligentnych specjalizacji,
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
 • transferu technologii, zarządzania innowacjami,
 • komercjalizacji wyników prac B+R,
 • kompetencji z zakresu internacjonalizacji,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • cyfryzacji, polityki klimatycznej,
 • ekoprojektowania,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury,
 • badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

Jesteś zainteresowany dotacją?
✔ Bezpłatnie sprawdzimy czy kwalifikujesz się do projektu
✔ Przygotujemy wniosek wraz z załącznikami
✔ Rozliczymy otrzymane wsparcie
Chcesz wiedzieć więcej? Bezpłatnie skonsultuj się z naszym specjalistą.

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.
  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');