Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Dotacje na działalność w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych – KPO A1.4.1.

Dotacje na działalność w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych – KPO A1.4.1

Nowe wsparcie z ARiMR dla przedsiębiorców w formie refundacji poniesionych kosztów przedsięwzięcia na tworzenie lub modernizację tzw. centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych. Wspierane będą projekty związane z rozwojem infrastruktury do przechowywania i dystrybucji produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. W zakresie rolno-spożywczych rynków hurtowych wspierane będą inwestycje w infrastrukturę służącą magazynowaniu i wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Harmonogram programu:

 • 1 czerwca 2023 r. – rozpoczęcie naboru
 • 30 czerwca 2023 r. – zakończenie naboru

Wsparcie realizowane ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, działanie A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.

Kwota udzielania wsparcia:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 rdo 31 grudnia 2025 r. przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

 • 15 000 000 zł – na ostatecznego odbiorcę wsparcia,
 • 250 000 zł – minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie.
Na jakie koszty może być przeznaczona inwestycja?

Wsparcie w ramach inwestycji KPO działanie A1.4.1. udziela się na:

Przedsięwzięcia związane z budową:
 1. budowa, w tym rozbudowa i nadbudowa, przebudowa lub remont:
  1. budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
  2. obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;
 2. rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
 3. budowa, w tym rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przechowywaniem, magazynowaniem, pakowaniem, przeładunkiem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych.
Przedsięwzięcia związane z zakupami:
 1. zakup nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych;
  1. zakup nowych środków transportu (spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin*) wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów, przeznaczone do przewozu:
  2. produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb, produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  3. zwierząt przeznaczonych do uboju;
 2. zakup i instalacja na terenie, na którym są usytuowane budynki, budowle lub obiekty infrastruktury, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
 3. zakup lub aktualizacja oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi,
 4. zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych oraz aparatury pomiarowej, kontrolnej i wdrożenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością;

*Zakupione samochody ciężarowe oraz inne pojazdy ciężkie będące wyłącznie samochodami:

Przedsięwzięcia inne:
 1. ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi; koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia np. działania marketingowe, takie jak reklama i koszty promocji są kwalifikowalne w wysokości nie przekraczającej 10% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
Czy są jakieś wykluczenia z programu?

Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej, w tym również na przedsięwzięcia wykorzystywane na potrzeby sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach powiązanych w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 z wnioskodawcą.

Kto może starać się o dotację?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub podmiotowi, który zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli:

 1. wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej jeden z rodzajów działalności gospodarczej*, które są określone w załączniku nr 1 do regulaminu, w zakresie:
  1. przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tzw. centra przechowalniczo-dystrybucyjne, lub
  2. wynajmu budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;
 2. mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz.2001), dalej „numer EP”;
 3. jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej;
 4. objęte wsparciem budynki, budowle, maszyny, urządzenia lub środki transportu nie będą wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie przetwarzania.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTE WSPARCIEM*

Lp.
Kod działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD
Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
(PKD)
1. 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu
2. 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
3. 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
4. 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
5. 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
6. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj olejów i tłuszczów jadalnych
7. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych
8. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru
9. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw
10. 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
11. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
12. 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C Przeładunek towarów – dotyczy wyłącznie załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
13. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe
14. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem – dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

Źródło: https://www.gov.pl/attachment/302c60dd-a787-4690-9c22-e37c2f80dc49


Jesteś zainteresowany dotacją?
✔ Bezpłatnie sprawdzimy czy kwalifikujesz się do projektu
✔ Przygotujemy wniosek wraz z załącznikami
✔ Rozliczymy otrzymane wsparcie
Chcesz wiedzieć więcej? Bezpłatnie skonsultuj się z naszym specjalistą.

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.

   

  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');