Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

 • Nabór wniosków rusza w styczniu 2022 roku.
 • Kwota dotacji od 150 000 do 250 000 zł
 • Dla osób ubezpieczonych w KRUS

Od czego zależy kwota dotacji? 

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Samozatrudnienie = 1 miejsce pracy 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 • Rolnik
 • Małżonek rolnika
 • Domownik rolnika

Warunki przyznania

Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców

Do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Zakres wsparcia

Pomoc może być przyznana na operację związaną z podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w załączniku do rozporządzenia, którym jest Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym w inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia.

Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do:


Kolejność przyznawania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 1. operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),
 2. operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
 3. innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),
 4. operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);
 5. operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
 6. operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
  • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
  • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
  • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów

Wypłata dotacji

Wypłata pomocy nastąpi w dwóch ratach.

I rata- w wysokości 80% premii- po spełnieniu wyżej wymienionych warunków w terminie 9 miesięcy.

II rata- w wysokości 20% premii- po realizacji biznesplanu.

Zobowiązania beneficjenta

Beneficjent jest zobowiązany w przeciągu 9 miesięcy dopełnić następujących warunków:

 1. Rozpocząć realizację biznesplanu;
 2. Podjąć wykonywanie działalności pozarolniczej;
 3. Terminowo złożyć wniosek o płatność pierwsze raty pomocy;
 4. Przyznanie jednolitej płatności obszarowej w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy o ile na dzień wydania decyzji płatność ta nie została przyznana,

W jakich terminach należy składać wnioski o płatność i kiedy wypłacana jest pomoc?

Pierwsza rata w wysokości 80% wypłacana jest na wniosek, który powinien być złożony w terminie 9 mc od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wypłata następuję w terminie 90 dni od złożenia wniosku, o którym mowa powyżej.

Druga rata natomiast w wysokości 20% wypłacana jest również na wniosek, po realizacji biznesplanu, nie później niż po upływie 2 lat od wypłaty pierwszej raty.

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.

  A tak piszą o nas w Google

  DOSKONAŁA
  43 opinii na
  Karol Wiaczek
  Karol Wiaczek
  2022-07-12
  Czytaj więcej
  Sylwester Buczyński
  Sylwester Buczyński
  2022-07-06
  Czytaj więcej
  Szymon Nowak
  Szymon Nowak
  2022-06-20
  Czytaj więcej
  Dariusz Brzóziek
  Dariusz Brzóziek
  2022-04-26
  Rzetelne, profesjonalne podejście. Polecam!!!
  Czytaj więcej
  Tomasz Kawecki
  Tomasz Kawecki
  2022-03-23
  Czytaj więcej
  Magdalena Kalska
  Magdalena Kalska
  2022-03-22
  Firma godna polecenia. Wszystko sprawnie ,szybko.
  Czytaj więcej
  Marzena Okuła
  Marzena Okuła
  2022-03-11
  Czytaj więcej
  Łukasz Mocarski
  Łukasz Mocarski
  2022-03-09
  Profesjonalne podejście do klienta. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy.
  Czytaj więcej
  Kamil Wójcik
  Kamil Wójcik
  2022-01-19
  Czytaj więcej
  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');