Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Młody Rolnik 2023

Premia dla młodego rolnika 2023

Program wspiera młodych rolników w rozpoczęciu i rozwijaniu działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, zapewniając środki finansowe potrzebne na początkowe etapy prowadzenia gospodarstwa.

Wsparcie obejmuje rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją produktów rolnych, a także przygotowaniem do obrotu produktami rolnymi wytworzonymi w gospodarstwie.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z bezzwrotnej pomocy w postaci dotacji skorzystać może każdy młody rolnik będący pełnoletnią osobą fizyczną w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i który pracuje w tym gospodarstwie. Wymagania dotyczące wieku muszą być spełnione w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Harmonogram programu:

 • 30 sierpnia 2023 – rozpoczęcie naboru*
 • 29 września 2023 – zakończenie naboru*

*data naboru według harmonogramu z dnia 24.05.2023 źródło: gov.pl 

Orientacyjny limit środków przeznaczonych na przyznanie pomocy na operacje w ramach naboru: 811 mln PLN

Jakie wsparcie można otrzymać:

Kwota dotacji wynosi: 200 000 zł, wypłacana w dwóch ratach. Młodzi rolnicy pierwszą część otrzymają po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ARiMR i podpisaniu umowy.

 • 70% (140 000 zł) (w terminie do 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy)
 • 30% (60 000 zł) (część, którą Młody Rolnik otrzyma po zrealizowaniu założeń określonych w biznesplanie.

Na co młody rolnik może przeznaczyć wsparcie?

 • inwestycje w budownictwo związane z budynkami lub budowlami służącymi do produkcji nieprzetworzonych produktów rolnych lub na sprzedaż,
 • zakup nieruchomości rolnej,
 • zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt potrzebnych do produkcji zwierzęcej,
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
 • nabycie nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego wspomagających produkcję lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych wpierających  wytwarzanie nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowanie ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności co najmniej 12 miesięcy (np.: oprogramowanie komputerowe).

Na środki trwałe (m.in. maszyny, sprzęt, nieruchomości, zwierzęta) trzeba przeznaczyć minimum 70%. Za pozostałe 30% kwoty otrzymanej dotacji można sfinansować zakup środków do produkcji rolnej np.: nawozów, paliwa, środków ochrony roślin, paszy dla zwierząt.

Warunki jakie należy spełnić aby otrzymać premię dla młodego rolnika 2023:
 1. Ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat.
 2. Rozpocząć działalność rolniczą (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dotacje, albo nie rozpoczęło się jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 3. Nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji rozpocząć działalność rolniczą jako kierujący w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej dla województwa lub krajowej (w zależności od tego, która z nich jest niższa) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro; użytki rolne tego gospodarstwa nie mogą przekraczać 300 ha, a wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;
 4. Posiadany przez beneficjenta areał rolny, będący przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – w zależności od tego, która jest niższa);
 5. Przedłożyć biznesplan rozwoju działalności rolniczej związanej z produkcją lub przygotowaniem do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie;
 6. Rozpoczęcie prowadzenia rachunkowości rolniczej, w tym ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie;
 7. posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (staż pracy w rolnictwie) i uwzględniających co najmniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia kwalifikacji w terminie do 3 lat od otrzymania wpłaty pierwszej raty dotacji.

Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć osoba, która na tym etapie nie jest jeszcze właścicielem lub posiadaczem co najmniej 1 ha UR.

Szczegóły dotyczące biznesplanu:

Młody rolnik w raz z wnioskiem o przyznanie pomocy przedkłada biznesplan, w którym opisuje spójny rozwój i koncepcję rozpoczynania działalności rolniczej w gospodarstwie. Realizacja planu nie może przekroczyć 3 lat kalendarzowych następujących po roku wyjściowym. Przedstawia kształt gospodarstwa i wielkość ekonomiczną w roku wyjściowym (rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy) wraz z jego składnikami (m.in.: budynki, zwierzęta, maszyny, urządzenia, użytki rolne, -nasadzenia trwałe w sadach i na plantach wieloletnich, wartości niematerialne i prawne) oraz opisuje docelową wielkość ekonomiczną w roku docelowym (rok ostatni realizacji biznesplanu). Ponadto wnioskodawca opisuje działania dostosowane do koncepcji rozwoju jakie będą podejmowane w calu zrealizowania biznesplanu.

Na podstawie biznesplanu określana będzie liczba przyznanych punktów oraz czy spełnione zostały warunki przyznania pomocy.

Wykluczenia z programu:

Wnioskodawca otrzymał:

pozostaje w związku małżeńskim z osobą która:

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie:

Ponadto nie będą wspierane inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Projekty budowlane realizowane na gruntach innych niż stanowiące wyłączną własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub podmiot jego małżeńskiej wspólności majątkowej.

Kryteria przyznawanych punktów mogą dotyczyć w szczególności:

Powierzchnia użytków rolnych punktowana jest powyżej średniej w kraju (w przypadku gospodarstw położonych w województwach ze średnią powierzchnią gruntów rolnych na gospodarstwo niższą niż średnia krajowa) lub powyżej średniej w województwie (w przypadku gospodarstw położonych w województwach ze średnią powierzchnią gruntów rolnych na gospodarstwo wyższą niż średnia w kraju).

Ponadto, przewiduje się preferencje dla kobiet. W przypadku osób ubiegających się o pomoc, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje płeć wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez kobietę.

W przypadku uzyskanie takiej samej liczby punktów przez wnioskodawców tej samej płci, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wyjściowa powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie. Pierwszeństwo uzyskania pomocy przysługuje dla gospodarstwa o większej powierzchni użytków rolnych.

Jeżeli została uzyskana taka sama liczba punków przez wnioskodawców tej samej płci oraz wykazanych w biznesplanie identycznych powierzchniach wyjściowych użytków rolnych, pierwszeństwo uzyskania pomocy przysługuje osobie młodszej.

Zobowiązania beneficjenta:

Młody rolnik, który zakwalifikował się do programu zobowiązany jest do realizacja założeń przedłożonego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 lata kalendarzowe, w tym: realizacja zaplanowanych inwestycji w środki trwałe związanych z rozpoczęciem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub ich przygotowania do sprzedaży oraz działań innych niż inwestycyjne w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, przewidzianych w biznesplanie.

Realizacja i podjęcie działań, za które przyznano punkty z tytuły następujących kryteriów wyboru: prowadzenie produkcji zwierzęcej (co najmniej 50% docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa najpóźniej w roku docelowy), uczestnictwo w systemach jakości (najpóźniej w roku docelowym).

Osiągnięcie w wyniku realizacji biznesplanu (czyli najpóźniej w roku docelowym) wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w stosunku do wielkości wyjściowej co najmniej:

Najpóźniej w roku docelowym osiągnąć w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich swoich przychodach co najmniej 60% udziału uzyskiwanych przychodów.

Co najmniej od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie jako kierujący oraz prowadzić rachunkowość rolniczą w tym ewidencję przychodów i rozchodów.

Skorzystanie z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej „Kompleksowe doradztwo rolnicze”.

Uzupełnić wykształcenie, jeśli nie został spełniony przez wnioskodawcę wymogu dotyczącego posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub umiejętności na etapie przyznawania pomocy.

W okresie 5 lat licząc od wypłaty I raty beneficjent jest zobowiązany do:


Jesteś zainteresowany dotacją?
✔ Bezpłatnie sprawdzimy czy kwalifikujesz się do projektu
✔ Przygotujemy wniosek wraz z załącznikami
✔ Rozliczymy otrzymane wsparcie
Chcesz wiedzieć więcej? Bezpłatnie skonsultuj się z naszym specjalistą.

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.

   

  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');