Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Dotacja ZUS 2023

Dotacja ZUS 2023

Dotacja ZUS 2023 to program prewencji wypadkowej, dzięki któremu każdy przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne może otrzymać środki z ZUS na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej.

Harmonogram programu:

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.

Środki finansowe możliwe do otrzymania w ramach konkursu:

Łączna suma środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to: 100 000 000,00 zł. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o następujące kwoty:

 • dla działań inwestycyjnych: do 299 000,00 zł
 • dla działań inwestycyjno-doradczych: do 300 000,00 zł, w tym:
  • 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,
  • 1 000,00 zł dla działań doradczych.

Wysokość maksymalna dofinansowania inwestycji wynosi 80% szacowanej wartości projektu (wymagany wkład własny 20 %).

Kwota minimalna dofinansowania, o którą można ubiegać się na realizację projektu, wynosi 10 000,00 . Wniosek, w którym przedsiębiorca ubiega się o kwotę niższą niż powyższa, nie będzie rozpatrywany.

Środki z dotacji powinny zostać przeznaczone w szczególności na ograniczenie oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy jak np.: czynniki chemiczne, biologiczne, redukcję hałasu, promieniowań optycznych, jonizujących, obciążenia fizycznego i inne.

W tym celu wnioskodawca powinien przeznaczyć dotację na działania w następujących obszarach technicznych:

 1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 2. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 3. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 4. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 5. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 6. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 7. sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 8. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 9. środki ochrony indywidualnej.

Dla jakich działań przewidziany jest konkurs Dotacje ZUS 2023?

Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wyszczególnioneKatalogu Działań. Projekt musi obejmować działania inwestycyjne, a także może obejmować działania doradcze. Nie przewiduje się dofinansowania projektów polegających wyłącznie na doradztwie.

Katalog działań inwestycyjnych i doradczych jest załącznikiem do regulaminu Konkursu Dotacje ZUS 2023, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń kwotowych w zakresie łącznego poziomu dotacji wszystkich działań inwestycyjnych projektu planowanych do realizacji w danej kategorii, np. na zakup i instalację urządzeń o udźwigu do 450 kg (takich jak ręczne wózki platformowe, wciągniki, wyciągi i dźwigi towarowe małe) mających ograniczyć obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych, łączny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 40 000 zł. 

Kliknij aby pobrać: KATALOG DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I DORADCZYCH

Kto może ubiegać się dotację?

Do konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia następujące wymogi formalne:

Poprawą oddziaływania jakich czynników powinien zająć się wniosek?

Wnioskodawca powinien zająć się ograniczeniem parametrów przynajmniej jednego z poniższych czynników charakteryzujących warunki pracy:

Wnioskodawca może złożyć wniosek z projektem, w którym decyduje się na zrealizowanie równocześnie kilku działań o różnym charakterze z różnych obszarów technicznych, a których efektem będzie ograniczenie lub zniwelowanie występowania czynników ryzyka.

Czy wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje odnośnie ryzyka pracy?

Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy objętych projektem.
Przedsiębiorca ma obowiązek dołączyć załącznik zawierający w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny ryzyka zawodowego. Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia pomiaru poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy – w przypadkach wymienionych w Katalogu działań:

Oraz oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach wymienionych w Katalogu działań.

Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku:
 1. działań i czynności związanych z dostawą, odbiorem, uruchomieniem, demontażem, dopuszczeniem do użytkowania, serwisowaniem – urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, oraz zakwaterowaniem, szkoleniami, dojazdami;
 2. działań inwestycyjnych dotyczących stanowisk pracy usytuowanych w budynkach/obiektach, które nie zostały wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich realizacji lub nie są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jeżeli z oferty handlowej wynika, że montaż przedmiotu inwestycji jest wymagany, w celu uzyskania dofinansowania musi on zostać ujęty we wniosku.

Kosztorys montażowy musi być spójny z ofertą handlową w zakresie merytorycznym i finansowym.


Jesteś zainteresowany dotacją?
✔ Bezpłatnie sprawdzimy czy kwalifikujesz się do projektu
✔ Przygotujemy wniosek wraz z załącznikami
✔ Rozliczymy otrzymane wsparcie
Chcesz wiedzieć więcej? Bezpłatnie skonsultuj się z naszym specjalistą.

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.
  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');