Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Rozwój małych gospodarstw

Rozwój małych gospodarstw

Nowa perspektywa finansowa w postaci dofinansowania dla małych gospodarstw planowana przez ARiMR na trzeci kwartał 2023 roku w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wsparcie dla rolników dotyczące zwiększenia zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z pomocy będą mogli skorzystać rolnicy, których wartości ekonomiczne gospodarstwa (SO) nie przekroczą 25 000 €, i które w wyniku realizacji operacji osiągną wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych. Wielkość SO ustalana jest na podstawie całkowitej prowadzonej w gospodarstwie standardowej produkcji gospodarstwa.

Harmonogram programu:

 • 14 września 2023 – rozpoczęcie naboru*
 • 16 października 2023 – zakończenie naboru*

NOWY TERMIN NABORU:

 • 28 września 2023 – rozpoczęcie naboru*
 • 27 października 2023 – zakończenie naboru*

*data naboru według harmonogramu z dnia 06.09.2023 źródło: gov.pl 

Orientacyjny limit środków przeznaczonych na przyznanie pomocy na operacje w ramach naboru: 468 mln PLN

Jakie wsparcie można otrzymać:

120 tys. zł – gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną. (W przypadku poprzednich premii dla restrukturyzacji małych gospodarstw kwota wynosiła tylko 60 tys., tym razem jest dwukrotnie większa.)

100 tys. zł – pozostałe.

Intensywność pomocy – do 85 % kosztów operacji.

Wkład własny – co najmniej 15% kosztów inwestycji.

Na co można przeznaczyć dotacje:

Premię należy przeznaczyć na wsparcie produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne albo wsparcie produkcji ekologicznej lub produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych metodami ekologicznymi. Dotację należy zatem przeznaczyć na środki trwałe takie jak np.:

 • zakup urządzeń i maszyn,
 • inwestycje budowlane, modernizacje,
 • wyposażenie budynków lub budowli,
 • wartości niematerialne i prawne.

Kto może otrzymać wsparcie?

Rolnik, posiadacz gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży na ustalonym poziomie minimalnym.

Jaki jest minimalny poziom przychodu z działalności rolniczej?

Rolnik posiada udokumentowany fakturami przychód ze sprzedaży produktów rolnych na poziomie co najmniej 5 tys. zł. Nie ma natomiast minimalnego kryterium ani progu dochodowego.

Program nie przewiduje wsparcia gospodarstw w zakresie:

Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju swojego gospodarstwa, w którym przedstawia koncepcję zmian w gospodarstwie służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa, w tym zmiany w zakresie wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej.

Pomoc przyznaje się tylko raz w okresie realizacji Planu na osobę i na gospodarstwo.

Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:

 1. realizacji założeń biznesplanu;
 2. osiągnięcia w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej co najmniej o 30% (w stosunku do wartości bazowej), przy czym nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy oraz utrzymania osiągniętego poziomu przychodu co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 3. utrzymania zrealizowanej operacji;
 4. prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności);
 5. prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności); 6. prowadzenia w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów do dnia upływu co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.

Kryteria wyboru operacji mogą dotyczyć w szczególności:

Ponadto, przewiduje się preferencje dla kobiet. W przypadku osób ubiegających się o pomoc, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje płeć wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez kobietę.


Jesteś zainteresowany dotacją?
✔ Bezpłatnie sprawdzimy czy kwalifikujesz się do projektu
✔ Przygotujemy wniosek wraz z załącznikami
✔ Rozliczymy otrzymane wsparcie
Chcesz wiedzieć więcej? Bezpłatnie skonsultuj się z naszym specjalistą.

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.

   

   
  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');