Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:
 1. Definicje
  1. Serwis – grupa stron internetowych w tym podstrony oraz subdomeny działających w domenie https://galaxystat.pl powiązanych ze sobą funkcjonalnie i uzupełnione o unikalne treści;
  2. Administrator – administratorem Serwisu jest Galaxystat sp z.o.o prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Galaxystat sp z.o.o, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Grzybowska 87 00-844 Warszawa, NIP: 5272792986 REGON: 366331779 KRS: 0000658261
  3. Adres e-mail bok@galaxystat.pl
  4. Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę) udostępniany w Internecie przez serwer WWW;
  5. Regulamin – niniejszy regulamin, zawierający opis sposobu działania Serwisu, zasady ochrony danych osobowych oraz politykę prywatności;
  6. Dane – wszelkie informacje i treści, które zostaną podane przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu, w tym dane osobowe m.in. : imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  7. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu oraz osoba świadomie domagająca się podjęcia kontaktu oferowanego w Serwisie;
  8. Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;
  9. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 2. Informacje i postanowienia ogólne
  1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
  2. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na treść Regulaminu i zobowiązanie do stosowania określonych w nim zasad. Użytkownicy niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do upewnienia się, że osoby które działają w ich imieniu lub pełnomocnictwie i na ich rzecz zapoznają się z postanowieniami Regulaminu.
  3. Serwis pozyskuje niezbędne informacje o użytkownikach i ich zachowaniu przy użyciu następujących sposobów:
   1. poprzez informacje wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników lub ich współpracowników lub pełnomocników w formularzach umieszczonych na stronach internetowych Serwisu;
   2. poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych, takich jak Google Analytics, Facebook Analytics.
   3. poprzez zapisywane automatycznie w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. “ciasteczka”);
  4. Zasady oraz sposób działania Serwisu
   1. Administrator Serwisu udostępnia użytkownikowi przygotowany system obliczeniowy, z którego użytkownik po rejestracji i zalogowaniu może korzystać.
   2. Serwis jest utrzymywany na serwerach administrowanych przez Administratora Serwisu, wynajętych od dostawcy usług hostingowych.
   3. Administrator ma prawo zamieszczania w portalu treści reklamowych, dotyczących usług lub towarów Administratora lub partnerów.
   4. Do korzystania z serwisu, konieczny jest dostęp do Internetu i najnowsza wersja przeglądarek internetowych.
  5. Informacje zawarte w formularzach
   1. Serwis zbiera Dane przekazane całkowicie dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach kontaktowych udostępnionych w Serwisie.
   2. Zebrane Dane są przetwarzane w celu wynikającym z przedstawionej funkcji formularza i służą jako narzędzie do komunikacji Użytkownika z Administratorem, przygotowania propozycji analizy, oferty lub umowy końcowej dla Użytkownika w Serwisie.
   3. Dane zawarte w formularzach są  przekazane podmiotom, z którymi Operator Serwisu lub Administrator współpracuje wyłącznie za zgodą użytkownika
  6. Informacje o plikach cookies
   1. Witryna https://galaxystat.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
   2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
   4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
  7. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
  8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 3. Własność intelektualna
  1. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie (w tym utwory, teksty, fotografie, grafiki, filmy, logotypy, bazy danych, layout, układ i kompozycja domen) oraz kod źródłowy Serwisu, są chronione obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
  2. Wszelkie materiały stanowią własność intelektualną ich twórców. Poprzez uzyskanie dostępu do wybranych elementów Serwisu i treści w nim zgromadzonych, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw oraz licencji do udostępnionych im materiałów.
  3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu materiałów jedynie w ramach Serwisu lub poza nim w granicach dozwolonego użytku osobistego: zezwala się na pobieranie wyłącznie wskazanych treści przez Serwis tak jak: plików pdf zawierających wzory i przykłady umów, instrukcji w formie tekstowej i video;
  4. W szczególności zabronione jest:
   1. kopiowanie;
   2. modyfikowanie
   3. publiczne odtwarzanie, bądź udostępnianie;
  5. Materiałów zgromadzonych a w szczególności udostępnionych do pobrania treści w Serwisie
  6. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
   1. zaniechania naruszania;
   2. usunięcia skutków naruszenia;
   3. naprawienia wyrządzonej szkody:
    1. na zasadach ogólnych albo
    2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwu krotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
  7. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 5, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
  8. Za każdy przypadek naruszenia praw autorskich przez Użytkownika, dotyczących materiałów udostępnionych Użytkownikowi za pomocą Serwisu, spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności określonymi w
   1. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
   2. ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
   3. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  9. Powyższe żądania są niezależne od ewentualnej odpowiedzialności karnej dokonującego naruszeń, wynikającej z przywłaszczeniu lub wprowadzeniu w błąd co do autorstwa utworu, nieuprawnionego rozpowszechniania utworu lub jego opracowania, nieuprawnionego rozpowszechniania lub zwielokrotniania utworu.
 4. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik i osoby korzystające z Serwisu, zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, do nieumieszczania informacji lub wpisów o bezprawnym charakterze, szczególnie naruszających prawa lub dobra osobiste, w tym prawa autorskie, innych podmiotów lub nieprawdziwych wiadomości. Każda osoba ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez siebie obowiązujących przepisów oraz powstałą z tego tytułu szkodę.
  2. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika w Serwisie wszelkich reklam, treści sponsorskich, promocyjnych itp., bez zgody Administratora.
  3. Zabrania się umieszczania komentarzy oraz wpisów zawierających obraźliwe albo wulgarne słowa czy opinie, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub ich godność.
  4. Wpisy, komentarze i nick (pseudonim lub nazwa) umieszczane przez Użytkownika są jawne i mogą być wyświetlane w Serwisie. Wszelkie inne Dane przekazane przez Użytkownika, m. in.: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon nie będą ujawniane w Serwisie.
  5. Administrator może w każdej chwili usunąć komentarz lub wpis zawierający treści zabronione według zapisów Regulaminu lub we wszelki inny sposób naruszające obowiązujące prawo, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego.
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych jest Galaxystat z.o.o prowadzący działalność gospodarczą adres głównego miejsca wykonywania działalności:  Grzybowska 87 00-844 Warszawa, NIP: 5272792986 REGON: 366331779 KRS: 0000658261 , adres e-mail bok@galaxystat.pl Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Administrator będzie przetwarzać zgromadzone dane przez Serwis na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika jedynie w celu prawidłowego świadczenia Usług, w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną gromadzone przez Serwis, będą użytkowane w celu podjęcia kontaktu na żądanie osoby, której dane te dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu wykonania analizy sytuacji niezbędnej do dalszego przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, udzielania odpowiedzi na pytania w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej, archiwizacji danych o klientach, prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora lub jego partnerów, prowadzenie statystyk i analiz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celu badania preferencji i zachowań użytkowników, z głównym zastosowaniem wyników ów badań w celu poprawy jakości swoich działań, dokonywanie czynności związanych z dbaniem o bezpieczeństwem danych.
  3. Aby potwierdzić poufność danych Użytkownika, oraz zapobiec ich modyfikacjom lub wykorzystaniu przez osoby nieuprawnione, na początkowym etapie Administrator żąda jedynie podstawowych danych, czyli imienia, adresu e-mail i numeru telefonu Użytkownika. Wykonywanie kolejnych działań na poczet Użytkownika niezbędne jest podanie przez niego dalszych danych i informacji, odbywa się jednak bez pośrednictwa Serwisu.
  4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do świadczenia Usługi w Serwisie. Podstawę prawną do przetwarzania danych po dniu 25 maja 2018 r. stanowi art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkownika. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)
  7. Dane osobowe Użytkownika podawane są dobrowolnie w formularzu na domenie https://galaxystat.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  8. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane w niezbędnym i możliwie najmniejszym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem: w zakresie dokonywania analizy, wycen kosztorysów, podmiotom odkupującym roszczenia, kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem, podmiotom odpowiedzialnym za utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, bankom prowadzącym rachunek Administratora, podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe, firmom kurierskim i pocztowym, upoważnionym pracownikom i współpracownikom działalności i spółki, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  9. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z operacjami wykonywanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter), wykorzystaniem narzędzi analitycznych pozwalających w sposób całkowicie anonimowy śledzeniu poczynań użytkowników w Serwisie, takich jak Facebook Analytics, Google Analytics;
  10. Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo do:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
   2. prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
   3. usunięcia swoich danych osobowych,
   4. przenoszenia danych ograniczenia przetwarzania,
   5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika
   6. w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody Użytkownika, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe Użytkownika narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  11. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażasz zainteresowanie do skontaktowania się drogą telefoniczną i mailową w sprawie otrzymania indywidualnej oferty. W związku z uczestnictwem, chęcią otrzymania oferty, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
  12. Dane osobowe przetwarzane są:
   1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści dalszej umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
   4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby.
   5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie podczas podawania swoich danych osobowych w domenie www.projektantfinansowy.pl
  13. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do procesu przeprowadzenia analizy możliwości otrzymania finansowania.  przez Użytkownika oraz do dalszej realizacji lub przygotowania umowy cesji wierzytelności. Brak podania danych blokuje dokonanie analizy i ewentualne zawarcie umowy stron. W pozostałym zakresie przekazanie danych jest dobrowolne.
  14. Administrator posługuje się danymi osobowymi Użytkownika w celu grupowania i targowania, aby móc skierować do niego dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb dane marketingowe i komunikację.
  15. Jeśli Użytkownik zapisał się na darmowy newsletter lub poprzez formularz kontaktowy będziemy tak długo przetwarzać dane, aż Użytkownik sam zrezygnuje z otrzymywania korespondencji. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W razie niedokonania zawarcia umowy poza Serwisem z Użytkownikiem jego dane osobowe będą usuwane po upływie dwóch lat.
  16. W przypadku wątpliwości wobec prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  17. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  18. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa np. organom ścigania, organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami wyłącznie na ich żądanie.
  19. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  20. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
  21. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:bok@galaxystat.pl lub drogą korespondencyjną administratora danych z dopiskiem “Dane osobowe”.
  22. Administrator zobowiązany jest do starannej ochrony zebranych danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów w tym zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Administrator nie odpowiada za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  2. Administrator dołoży wszelkich rozsądnych starań w celu stosownego zabezpieczenia przechowywanych danych.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niemożliwość korzystania z Serwisu, m.in. spowodowaną pracami modernizacyjnymi, uszkodzeniami sieci, awariami serwera itp..
  4. Wszelkie pytania, zastrzeżenia lub uwagi w sposobie użytkowania lub działania Serwisu oraz informacje dotyczące danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: bok@galaxystat.p
  5. Administrator zastrzega sobie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez konieczności informowania o tym każdego Użytkownika. Zmieniona treść regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana w Serwisie.
  6. Regulamin i polityka prywatności dostępny jest na stronie https://www.galaxystat.pl/polityka-prywatnosci/

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje

  1. Serwis – grupa stron internetowych w tym podstrony oraz subdomeny działających w domenie https://www.galaxystat.pl powiązanych ze sobą funkcjonalnie i uzupełnione o unikalne treści;
  2. Administrator – administratorem Serwisu jest Galaxystat sp z.o.o prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Galaxystat sp z.o.o , adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP; 5272792986
  3. Adres e-mail bok@galaxystat.pl
  4. Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę) udostępniany w Internecie przez serwer WWW;
  5. Regulamin – niniejszy regulamin, zawierający opis sposobu działania Serwisu, zasady ochrony danych osobowych oraz politykę prywatności;
  6. Dane – wszelkie informacje i treści, które zostaną podane przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu, w tym dane osobowe m.in. : imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  7. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu oraz osoba świadomie domagająca się podjęcia kontaktu oferowanego w Serwisie;
  8. Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;
  9. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 1. Informacje i postanowienia ogólne
  1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
  2. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na treść Regulaminu i zobowiązanie do stosowania określonych w nim zasad. Użytkownicy niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do upewnienia się, że osoby które działają w ich imieniu lub pełnomocnictwie i na ich rzecz zapoznają się z postanowieniami Regulaminu.
  3. Serwis pozyskuje niezbędne informacje o użytkownikach i ich zachowaniu przy użyciu następujących sposobów:
   1. poprzez informacje wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników lub ich współpracowników lub pełnomocników w formularzach umieszczonych na stronach internetowych Serwisu;
   2. poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych, takich jak Google Analytics, Facebook Analytics.
   3. poprzez zapisywane automatycznie w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. “ciasteczka”);
  4. Informacje zawarte w formularzach
   1. Serwis zbiera Dane przekazane całkowicie dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach kontaktowych udostępnionych w Serwisie.
   2. Zebrane Dane są przetwarzane w celu wynikającym z przedstawionej funkcji formularza i służą jako narzędzie do komunikacji Użytkownika z Administratorem, przygotowania propozycji analizy, oferty lub umowy końcowej dla Użytkownika w Serwisie.
   3. Dane zawarte w formularzach są  przekazane podmiotom, z którymi Operator Serwisu lub Administrator współpracuje wyłącznie za zgodą użytkownika
  5. Informacje o plikach cookies
   1. Witryna https://www.galaxystat.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
   2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
   4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
  6. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
  7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 2. Własność intelektualna
  1. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie (w tym utwory, teksty, fotografie, grafiki, filmy, logotypy, bazy danych, layout, układ i kompozycja domen) oraz kod źródłowy Serwisu, są chronione obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
  2. Wszelkie materiały stanowią własność intelektualną ich twórców. Poprzez uzyskanie dostępu do wybranych elementów Serwisu i treści w nim zgromadzonych, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw oraz licencji do udostępnionych im materiałów.
  3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu materiałów jedynie w ramach Serwisu lub poza nim w granicach dozwolonego użytku osobistego: zezwala się na pobieranie wyłącznie wskazanych treści przez Serwis tak jak: plików pdf zawierających wzory i przykłady umów, instrukcji w formie tekstowej i video;
  4. W szczególności zabronione jest:
   1. kopiowanie;
   2. modyfikowanie
   3. publiczne odtwarzanie, bądź udostępnianie;
  5. Materiałów zgromadzonych a w szczególności udostępnionych do pobrania treści w Serwisie
  6. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
   1. zaniechania naruszania;
   2. usunięcia skutków naruszenia;
   3. naprawienia wyrządzonej szkody:
    1. na zasadach ogólnych albo
    2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwu krotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
  7. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 5, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
  8. Za każdy przypadek naruszenia praw autorskich przez Użytkownika, dotyczących materiałów udostępnionych Użytkownikowi za pomocą Serwisu, spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności określonymi w
   1. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
   2. ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
   3. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  9. Powyższe żądania są niezależne od ewentualnej odpowiedzialności karnej dokonującego naruszeń, wynikającej z przywłaszczeniu lub wprowadzeniu w błąd co do autorstwa utworu, nieuprawnionego rozpowszechniania utworu lub jego opracowania, nieuprawnionego rozpowszechniania lub zwielokrotniania utworu.
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik i osoby korzystające z Serwisu, zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, do nieumieszczania informacji lub wpisów o bezprawnym charakterze, szczególnie naruszających prawa lub dobra osobiste, w tym prawa autorskie, innych podmiotów lub nieprawdziwych wiadomości. Każda osoba ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez siebie obowiązujących przepisów oraz powstałą z tego tytułu szkodę.
  2. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika w Serwisie wszelkich reklam, treści sponsorskich, promocyjnych itp., bez zgody Administratora.
  3. Zabrania się umieszczania komentarzy oraz wpisów zawierających obraźliwe albo wulgarne słowa czy opinie, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub ich godność.
  4. Wpisy, komentarze i nick (pseudonim lub nazwa) umieszczane przez Użytkownika są jawne i mogą być wyświetlane w Serwisie. Wszelkie inne Dane przekazane przez Użytkownika, m. in.: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon nie będą ujawniane w Serwisie.
  5. Administrator może w każdej chwili usunąć komentarz lub wpis zawierający treści zabronione według zapisów Regulaminu lub we wszelki inny sposób naruszające obowiązujące prawo, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego.
 4. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych jest Galaxystat sp z.o.o prowadzący działalność gospodarczą adres głównego miejsca wykonywania działalności:  ul. Grzybowska, 00-844 Warszawa, NIP: 5272792986, adres e-mail bok@galaxystat.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Administrator będzie przetwarzać zgromadzone dane przez Serwis na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika jedynie w celu prawidłowego świadczenia Usług, w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną gromadzone przez Serwis, będą użytkowane w celu podjęcia kontaktu na żądanie osoby, której dane te dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu wykonania analizy sytuacji niezbędnej do dalszego przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, udzielania odpowiedzi na pytania w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej, archiwizacji danych o klientach, prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora lub jego partnerów, prowadzenie statystyk i analiz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celu badania preferencji i zachowań użytkowników, z głównym zastosowaniem wyników ów badań w celu poprawy jakości swoich działań, dokonywanie czynności związanych z dbaniem o bezpieczeństwem danych.
  3. Aby potwierdzić poufność danych Użytkownika, oraz zapobiec ich modyfikacjom lub wykorzystaniu przez osoby nieuprawnione, na początkowym etapie Administrator żąda jedynie podstawowych danych, czyli imienia, adresu e-mail i numeru telefonu Użytkownika. Wykonywanie kolejnych działań na poczet Użytkownika niezbędne jest podanie przez niego dalszych danych i informacji, odbywa się jednak bez pośrednictwa Serwisu.
  4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do świadczenia Usługi w Serwisie. Podstawę prawną do przetwarzania danych po dniu 25 maja 2018 r. stanowi art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkownika. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)
  7. Dane osobowe Użytkownika podawane są dobrowolnie w formularzu na domenie www.galaxystat.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  8. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane w niezbędnym i możliwie najmniejszym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem: w zakresie dokonywania analizy, wycen kosztorysów, podmiotom odkupującym roszczenia, kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem, podmiotom odpowiedzialnym za utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, bankom prowadzącym rachunek Administratora, podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe, firmom kurierskim i pocztowym, upoważnionym pracownikom i współpracownikom działalności i spółki, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  9. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z operacjami wykonywanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter), wykorzystaniem narzędzi analitycznych pozwalających w sposób całkowicie anonimowy śledzeniu poczynań użytkowników w Serwisie, takich jak Facebook Analytics, Google Analytics;
  10. Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo do:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
   2. prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
   3. usunięcia swoich danych osobowych,
   4. przenoszenia danych ograniczenia przetwarzania,
   5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika
   6. w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody Użytkownika, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe Użytkownika narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  11. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażasz zainteresowanie do skontaktowania się drogą telefoniczną i mailową w sprawie otrzymania indywidualnej oferty. W związku z uczestnictwem, chęcią otrzymania oferty, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
  12. Dane osobowe przetwarzane są:
   1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści dalszej umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
   4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby.
   5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie podczas podawania swoich danych osobowych w domenie www.galaxystat.pl
  13. Administrator posługuje się danymi osobowymi Użytkownika w celu grupowania i targowania, aby móc skierować do niego dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb dane marketingowe i komunikację.
  14. Jeśli Użytkownik zapisał się na darmowy newsletter lub poprzez formularz kontaktowy będziemy tak długo przetwarzać dane, aż Użytkownik sam zrezygnuje z otrzymywania korespondencji. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W razie niedokonania zawarcia umowy poza Serwisem z Użytkownikiem jego dane osobowe będą usuwane po upływie dwóch lat.
  15. W przypadku wątpliwości wobec prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  16. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  17. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa np. organom ścigania, organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami wyłącznie na ich żądanie.
  18. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  19. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
  20. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bok@galaxystat.pl lub drogą korespondencyjną administratora danych z dopiskiem “Dane osobowe”.
  21. Administrator zobowiązany jest do starannej ochrony zebranych danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów w tym zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
 5. Odstąpienie od umowy:
  1. Po opłaceniu usługi nie ma możliwości odstąpienia od umowy
 6. Reklamacje:
  1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji.
  2. Reklamacje rozpatrywane są najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez Konsumenta
 7. Postanowienia końcowe
  1. Administrator może usunąć konto Użytkownika, który korzysta z Serwisu w sposób naruszający Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub prawa innych użytkowników.
  2. Administrator może usunąć dane Użytkownika jeżeli otrzyma wiarygodne informacje, że dane te zostały umieszczone bez dobrowolnej zgody danej osoby lub z naruszeniem Regulaminu lub przepisów.
  3. Administrator nie odpowiada za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  4. Administrator dołoży wszelkich rozsądnych starań w celu stosownego zabezpieczenia przechowywanych danych.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niemożliwość korzystania z Serwisu, m.in. spowodowaną pracami modernizacyjnymi, uszkodzeniami sieci, awariami serwera itp..
  6. Wszelkie pytania, zastrzeżenia lub uwagi w sposobie użytkowania lub działania Serwisu oraz informacje dotyczące danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: bok@galaxystat.pl
  7. Administrator zastrzega sobie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez konieczności informowania o tym każdego Użytkownika. Zmieniona treść regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana w Serwisie.
  8. Regulamin i polityka prywatności dostępny jest na stronie https://galaxystat.pl/regulamin-polityka-prywatnosci

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.galaxystat.pl/sklep
 4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.galaxystat.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Galaxystat sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87 NIP 5272792986 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.galaxystat.pl/sklep

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.galaxystat.pl/sklep, prowadzony jest przez
Galaxystat sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87
KRS: 0000658261, NIP: 5272792986, REGON: 366331779

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer

b.) Google Chrome

c.) Safari

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Galaxystat sp z o.o zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.galaxystat.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Galaxystat sp z.o.o może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Galaxystat sp z .o.o za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Galaxystat sp z .o.o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Galaxystat sp z .o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Galaxystat sp z .o.o,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową [www.galaxystat.pl/sklep dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.galaxystat.pl/sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 1. Dostawa i czas realizacji

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub w wersji cyfrowej jeśli produkt przewiduje taką dostawę.

5.2. Dostawa zamówionych usług  cyfrowych odbywa się w wersji elektronicznej w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Galaxystat sp z o.o

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.galaxystat.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego

mBank
77 1140 2004 0000 3802 7904 7506

b.) płatnością w systemie Przelewy24

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Galaxystat sp z .o.o podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie usługi

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.galaxystat.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
 • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 • dostarczania prasy;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Galaxystat sp z .o.o Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Galaxystat sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87 KRS: 0000658261, NIP: 5272792986, REGON: 366331779
jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@galaxystat.pl Galaxystat sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87 KRS: 0000658261, NIP: 5272792986, REGON: 366331779
zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Galaxystat sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87 KRS: 0000658261, NIP: 5272792986, REGON: 366331779
nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Galaxystat sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87 KRS: 0000658261, NIP: 5272792986, REGON: 366331779
podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Galaxystat sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87 NIP 5272792986 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres e-mail bok@galaxystat.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Galaxystat sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87 NIP 5272792986
zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Galaxystat sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87 NIP 5272792986
a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Galaxystat sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');