Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Dotacja na utworzenie nowego stanowiska pracyRefundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy PUP

Pomoc wiąże się z zatrudnieniem osoby bezrobotnej na pełny etat (w przypadku klubu dziecięcego, żłobku, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne – ½ etatu) lub poszukującej pracy skierowanej przez Urząd na okres – 2 lata. 

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na umowę o pracę ! Nie wlicza się osób będących na umowie zlecenie, umowie o dzieło, umowie z pracownikami młodocianymi, wykonujących pracę nakładczą, przebywających na urlopie: macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym, odbywających służbę wojskową. Nie można się starać o utworzenie miejsca pracy dla współmałżonka.

 Wysokość kwoty na refundację nie może przekroczyć :

 • 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w przypadku bezrobotnego

   (5681,56 zł * 6= 34 089,36 zł)

 • 15-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby niepełnosprawnej (refundacja ze środków PFRON)

(5681,56 zł *15= 85 223,40 zł)

Kto może ubiegać się o refundację? 

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, żłobki i kluby dziecięce,
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
 • spółdzielnia socjalna, spółka z o.o., spółka cywilna, akcyjna, fundacja,
 • rolnik.

Przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki:

 • przez okres co najmniej 6 msc przed dniem złożenia wniosku (nie wlicza się okresu zawieszenia działalności) musi prowadzić działalność gospodarczą,
 • przez okres co najmniej 6 msc przed dniem złożenia wniosku  oraz okres od dnia złożenia wniosku do otrzymania refundacji nie może zwolnić pracownika na podstawie wypowiedzenia lub na podstawie porozumienia stron bez winy pracownika,
 • nie może zmniejszyć czasu pracy pracownika (chyba, że nastąpiło to wskutek covid)
 • regularnie wypłaca wynagrodzenie i nie zalega na dzień złożenia wniosku,
 • przez okres 2 lata od dnia złożenia wniosku nie został skazany za przestępstwo gospodarcze,
 • opłaca składki na ZUS i inne daniny publiczne oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.

Na co można przeznaczyć środki:

 • zakup środków trwałych, maszyny, urządzenia
 • maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska, 
 • oprogramowania,
 • pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

(Dokument zakupu niezbędny w przypadku kontroli)

Na co nie można przeznaczyć środków:

 • budowę lub remont pomieszczeń,
 • zakup samochodu osobowego,
 • wynagrodzenia, świadczenia, kaucje, spłatę zadłużenia itp.,
 • zakup środka transportu dokonanego przez firmy działające w sektorze transportu,
 • zakup towarów do odsprzedaży,
 • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
 • pokrycie kosztów ubezpieczenia,
 • zakup surowców i materiałów do produkcji,
 • marketing w firmie,
 • opłaty administracyjne i skarbowe,
 • utworzenie strony www dla firmy,
 • zakup klimatyzacji i alarmu,
 • koszty transportu zakupionych rzeczy.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się odliczyć VAT od zakupu, będzie musiał zwrócić tą kwotę do UP. Otrzymane środki nie stanowią przychodu

Poręczenie refundacji:

 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • poręczenie cywilne – zobacz skąd wziąć poręczyciela,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • gwarancja bankowa,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Wniosek o refundację 

Wniosek należy złożyć przed zatrudnieniem bezrobotnego we właściwym UP ze względu na siedzibę zatrudnionego lub wykonywania pracy.

Co musi zawierać wniosek o Refundację :

 • Informacja o majątku zakładu pracy / Źródła finansowania majątku zakładu.
 • Opis prowadzonej działalności / zakres czynności bądź opis tworzonego stanowiska.
 • Informacja o wielkości podmiotu i formie opodatkowania.
 • Oświadczenie o kwalifikowalności lub o nie kwalifikowalności podatku VAT.
 • Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot (…).
 • Upoważnienie do KRD.
 • W przypadku wnioskowania o zakup samochodu – Załącznik Nr 7 do wniosku.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza do pobrania na stronie internetowej PUP).
 • Oryginał (nie starszy niż 30 dni) opinii banku prowadzącego obsługę rachunku na temat jego funkcjonowania.
 • Załączniki odpowiednie do wybranej formy zabezpieczenia wskazanej w części I pkt 14 wniosku.
 • W przypadku spółki cywilnej lub osobowej – umowa spółki, w szczególnych przypadkach niezbędna koncesja.
 • Inne dokumenty na żądanie Powiatowego Urzędu Pracy

 

var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');